Experiential Learning at D-PREP

เด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มพัฒนามาจากการที่เขาได้เรียนโดยการลงมือทำหรือเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อที่จะคลายข้อสงสัยและความกลัวด้วยได้ด้วยตัวเอง ที่ D-PREP จึงเป็นหน้าที่ของเราในฐานะนักการศึกษาที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ท้าทายและสนับสนุนเด็กนักเรียนทุกคนในทางที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมด้วย

เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้การเรียนการสอนแบบทันสมัยและเน้นการเรียนผ่านประสบประสบการณ์ โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณเมกกะบางนาย่านบางนา ขณะนี้ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนระดับชั้น Nursery – Grade 7 สำหรัปีการศึกษา 2021/2022 และจะมีการขยายฉันเรียนในแต่ละปี หลักสูตรระดับประถมของเราที่ D-PREP (เกรด1-5) และระดับมัธยม (เกรด6-8) เน้น ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหาและเป็นผู้ที่สามารถร่วมงานกับเพื่อนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ทั้งหมดนี้มาจากการที่เขาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

โปรแกรมการเรียนการสอนในระดับมัธยม (เกรด6-8) ของเราจะใช้หลักการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หรือ Experiential learning (EL) หลักสูตรนี้ยังเน้นไปถึงการเรียนทางด้านวิชาการแบบเข้มข้นแต่นักเรียนยังอยากที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่

จุดเด่นของการเรียนในระดับประถมและมัธยมที่ D-PREP

การเรียนวิชาการที่เข้มข้น

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

การพูดต่อหน้าสาธารณะชนและทักษะการพรีเซนต์

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และได้ออกไปทำจริงในสถานที่จริง

ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การพัฒนาด้านกีฬา

ทักษะการใช้ชีวิต

การฝึกให้เป็นผู้ให้และช่วยเหลือสังคม

มาร่วมค้นหาไปกับเราว่าทำไมเด็กนักเรียนเราทุกคนถึงชอบที่จะมาโรงเรียน ในวัน open house ที่กำหนดดังนี้ 20 กุมภาพันธ์, 6 มีนาคม และ 20 มีนาคม 2021

ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมงาน open house โดยท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ที่